Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Ons Vorstenhuis

Woensdag 23 maart 2022 om 20.00 uur in “De Aanleg” te Almen

Opening en vaststellen agenda.
Ingekomen stukken en/of mededelingen.
Notulen van de vorige ledenvergadering, 27 maart 2019.

Jaarverslag 2019.
Jaarverslag 2020.
Jaarverslag 2021.
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.

Financieel jaarverslag 2019.
Financieel jaarverslag 2020.
Financieel jaarverslag 2021.

Begroting 2022.
Vaststellen contributiebeleid.
Jaarlijkse vaststelling Huishoudelijk reglement.
Handboek Goed Bestuur WBTR.
Verslag en voortgang activiteiten Jeugdcommissie.

Mededelingen over onze activiteiten voor 2022:
– Palm Pasen (zondag 10 april)
– Koningsdag (woensdag 27 april)
– Dodenherdenking (woensdag 4 mei)
– Almens Feest (17, 18 en 19 juni)

Bestuursverkiezing:
– Herbenoeming 2020: Linda Schroeder, Jeroen Streppel en Monique Lenderink.
– Herbenoeming 2021: Sanne Berends-Holtkuile en Floris Ruiterkamp.
– Verlengen bestuurstermijn Richard Jansen (aftredend 2021) tot AF 2022.
– Aftredend en herkiesbaar: Erik Stukker en Bart Ruiterkamp.
– Aftredend Richard Jansen en René Heijink.
– Bestuur draagt voor: Bart Wiltink.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 maart 2022 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen medeondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.

Rondvraag en sluiting.