Algemene Ledenvergadering 2023

Jaarvergadering

Woensdagavond 22 maart 2023 houden wij in dorpshuis “Ons Huis” onze jaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda staan het jaarverslag 2022, mededelingen over de aanstaande activiteiten dit jaar en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Hester Vruggink, Lars Brinkman en Wilco Pelgrum.

Linda Schroeder en voorzitter Marijn Laurensse zijn aftredend en stoppen met hun bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuursleden voorgedragen Henrieke Hans, Guido de Wit en Erik Kolkman.

De laatste aanpassing van onze jaarlijkse contributie was in 2007. Vanwege stijgende kosten vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.

Agenda Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Ons Vorstenhuis 2023

Woensdag 22 maart 2023 om 20.00 uur in dorpshuis “Ons Huis” te Almen

Klik hier voor een .pdf

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 • Notulen van de vorige ledenvergadering, 23 maart 2022.
 • Jaarverslag 2022.
 • Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
 • Financieel jaarverslag 2022.
 • Begroting 2023.
 • Aanpassingen Contributiebeleid. Vanwege stijgende kosten afgelopen jaren vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.
 • Jaarlijkse vaststelling Huishoudelijk reglement.
 • Verslag en voortgang van de Jeugdcommissie.
 • Mededelingen over onze activiteiten voor 2023:
 • Palm Pasen (zondag 2 april)
 • Koningsdag (donderdag 27 april)
 • Dodenherdenking (donderdag 4 mei)
 • Almens Feest (16, 17 en 18 juni)
 • Bestuursverkiezing:
 1. Aftredend en herkiesbaar: Hester Vruggink, Wilco Pelgrum en Lars Brinkman.
 2. Aftredend Linda Schroeder en Marijn Laurensse.
 3. Bestuur draagt voor: Henrieke Hans, Guido de Wit en Erik Kolkman
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 maart 2023 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen medeondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.
 • Rondvraag en sluiting.